997. TỘI ÁC của việc PHÓNG SINH – NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

Description