Thầy Tuấn Ngọc cho chuyển thể sang audio tài liệu đạo pháp của TÒA THÁNH CAO ĐÀI để quý đạo hữu cùng nhau tu học.

Xin quý đạo hữu hãy chia sẻ bài giảng này tới rộng rãi cộng đồng để nhiều người ai có duyên gặp được thì tu học.

Nam mô Cao Đài Tiên Ông – Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.